Ocalić od zapomnienia...

XIX Harcerskie Spotkania po Latach ,2023

.

Tak jak obiecałem poniżej prezentuję wam relację  z XIX Harcerskie Spotkanie po Latach, 2023 w których w tym roku uczestniczył dh.hm.Pl Jan Kiełbowski były Komendant Jeleniogórskiej Chorągwi ZHP. Tutaj cały tekst.Wcześniej były fotki.

 

XIX Harcerskie Spotkanie po Latach, 2023

– relacja –

            Sobota, 16 września 2023 roku – po raz dziewiętnasty spotkali się instruktorzy harcerscy, stanowiący przed laty organizacyjną i programową czołówkę Związku Harcerstwa Polskiego. Drugi raz gościliśmy w Warszawskiej Uczelni Medycznej na Mokotowie. Było nas 93 osoby. Jak zawsze gorąco w sercach i słonecznie w głowach.

            O godzinie 12. spotkanie otworzył w amfiteatrze uczelni przewodniczący Komitetu Orga-nizacyjnego spotkań Andrzej Ornat. Odśpiewaliśmy hymn „Wszystko co nasze”. Lata mijają – zauważył przewodniczący – a liczba uczestników spotkań zmienia się nieznacznie. Gdy jednych braknie z różnych powodów, stawiają się inni, niektórzy pierwszy raz, czasem po długiej przerwie.

            W naszym imieniu Andrzej przywitał naczelniczkę ZHP, hm. Martynę Kowacką oraz gospodarza miejsca spotkania, dra Waldemara Dębskiego, rektora i profesora Warszawskiej Uczelni Medycznej.

            Pan rektor przekazał wydawnictwo „30 lat. Wczoraj-Dziś-Jutro. Od Prywatnej Wyższej Szkoły Bussinesu i Administracji do Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka”. Nawiązując do swej dawnej przynależności do kadry instruktorskiej ZHP, przywołał harcmistrz-ów Janusza Dzido i Tadeusza Morawskiego, którzy tworzyli tę uczelnię i do dziś są z nią związani.

            Uczestnicy spotkania uczcili pamięć druhen i druhów, którzy w minionym roku odeszli od nas na zawsze.

            Słowo wypowiedziane jest ulotne, a napisane zostaje – powiedział przewodniczący,          i ponowił apel o opisywanie i dokumentowanie dorobku harcerstwa. Cieszą nas różnorodne prace środowisk przyjaciół harcerstwa w Bydgoszczy, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Krakowie i Łodzi oraz komisji historycznych, takich jak na przykład te w Warszawie i Gdańsku. Wojtek Rozwadowski dokonuje wielkiego dzieła, prowadząc jako redaktor naczelny od pierwszego numeru internetowy periodyk HARCE. Czasopismo o badaniach i dydaktyce (bywa że 4 zeszyty w miesiącu). Adam Olszewski, były komendant Chorągwi Ciechanowskiej, przedstawił wydaw-nictwo Gawęda o Ciechanowie. Stanisław Puchała wciąż wzbogaca i aktualizuje swoje dzieło Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów.

            Seniorka spotkania Zofia Nowakowska rozdała nam zbiorek swoich wierszy pt. Na Dzień Myśli Braterskiej (i nie tylko).

            Z uznaniem mówił Andrzej – podobnie jak rok temu – o powierzeniu Polsce organizacji 26. Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku. To zlot 50. tysięcy uczestników ze świata. W naszym imieniu życzył kierownictwu Związku powodzenia, a uczestnikom spotkań po latach, aby doczekali w zdrowiu tego wydarzenia, a może i tam byli…

            Jerzy Chrabąszcz opowiedział o zlocie z okazji 50. rocznicy zakończenia Operacji 1001-Frombork, Harcerskiego Ruchu Młodzieży o Honorowe Obywatelstwo Fromborka Miasta Mikołaja Kopernika. 11 sierpnia 2023 roku na fromborskim rynku zebrało się liczne grono honorowych obywateli Fromborka, wielu uczestników Operacji oraz odbywającego się w  Elblągu zlotu starszyzny, a także harcerzy. W czasie zlotu odbyło się „spotkanie wspomnienio-we”, koncerty zespołów artystycznych oraz wspólne ognisko.

            Związek prowadził Operację w latach 1966-1973, a dzięki wsparciu władz państwowych stała się ona szybko ruchem ogólnospołecznym. Jej początek to legendarny wiec przy spychaczu, 6 sierpnia 1966, kiedy to szef sztabu Operacji Ireneusz Sekuła przedstawił mieszkańcom From-borka założenia i cele ruchu, mającego przygotować miasto do obchodów 500. rocznicy urodzin Kopernika.

            Operację 1001-Frombork zakończono uroczyście w trakcie centralnych obchodów roku kopernikowskiego, 15 lipca 1973 r., z udziałem najwyższych władz. Sztandar ZHP udekorowany został jednym z najwyższych odznaczeń państwowych. Wówczas też powołano do życia Ruch Drużyn Sztandarowy, który do dziś jest prowadzony w wielu środowiskach harcerskich. W ramach Operacji pracowało we Fromborku około 46 tysięcy osób, a spośród nich 2391. nadano godność Honorowych Obywateli Fromborka.

            Jerzy zauważył, że w jubileuszowym zlocie nie uczestniczyła naczelniczka ZHP ani prze-wodniczący Związku. Reprezentujące ich osoby nie miały nic do powiedzenia zgromadzonym na uroczystym apelu, w tym władzom miasta i województwa oraz honorowym obywatelom From-borka. Zlot zorganizowano i przeprowadzono – bez realnego wkładu GK ZHP –  dzięki grupie honorowych obywateli Fromborka oraz Komendzie Hufca Braniewo, przy wsparciu Komendy Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP, szczycącej się godnością zbiorowego Honorowego Obywatela Fromborka.

            Andrzej Ornat zwróci uwagę na to, że zakończenie Operacji 1001-Frombork stało się okazją  do odznaczenia Związku najwyższym w historii harcerstwa odznaczeniem państwowym – Orderem Sztandaru Pracy I klasy, które nadała Rada Państwa PRL na wniosek jej przewodniczącego, prof. Henryka Jabłońskiego, przewodniczącego Rady Głównej Przyjaciół Harcerstwa. Sztandar Związku orderem udekorował Edward Gierek.

            O jubileuszowym 50. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej opowiedział Janusz Syrokomski wraz z Tomaszem Rejmerem, zastępcą komendanta Chorągwi Kieleckiej.

            To właściwie – mówił Janusz – lista nazwisk i instytucji, którym chcielibyśmy podzię-kować za udział w jubileuszu. Po pierwsze 190. uczestnikom fejsbukowego „Samozwańczego zespołu wspierania Festiwalu”, który dyskutował nad kształtem jubileuszu, gromadził wspom-nienia i opinie. Trzy nasze pomysły komenda Festiwalu przyjęła do realizacji: konferencja popularnonaukowa, wystawa w Muzeum Kielc i nagroda specjalna dla zespołu, który uczest-niczył najczęściej w Festiwalu, czyli dla Wartaków z Koła.

            Dziękuję druhowi prof. Adamowi Massalskiemu za prowadzenie sesji, a dyrektorowi Muzeum Harcerstwa, Pawłowi Bezakowi za wypożyczenie festiwalowych eksponatów. Dziękuję Wojtkowi Rozwadowskiemu za opublikowanie w „Harcach” wszystkich referatów z sesji i innych festiwalowych  informacji.

            Naczelniczce ZHP dziękuję za udział w obchodach jubileuszu. Trzech członków Głównej Kwatery wzięło udział w 50. Festiwalu. Naczelniczka trzykrotnie była w Kielcach, przemawiała, wręczała „Jodły”, a Dawid Schwam był na sesji i otwarciu wystawy. Zastępca naczelniczki Bartosz Bednarczyk zaprosił do Głównej Kwatery żyjących komendantów Festiwalu na spotkanie sentymentalno-historyczne. Bałem się o frekwencję, bo spośród 15. komendantów odeszli Wojtek Nowotny i Ryszard Mazur oraz Andrzej Pieniak, pozostali byli rozsypani po 49 latach. Przyjechało 11. Podobne spotkanie w większym gronie festiwalowych weteranów zorganizowa-ła Komenda Chorągwi w Filharmonii Kieleckiej.

            I wreszcie serdecznie dziękuję instruktorom Chorągwi Kieleckiej, bo to ich trud, pasja i profesjonalizm sprawiły, że jubileusz wypadł wspaniale.

            Dziękuję Tomkowi Rejmerowi i Eli Kubiec za siedmiokrotne kierowanie Festiwalem. Na 50. Festiwalu świetnym konferansjerem był Jarosław Bukowski, który kierował jednym z nich i przewodniczy komisji kultury Rady Miasta Kielc. Arkadiusz Szostak, komendant Kieleckiej Cho-rągwi reżyserował profesjonalnie widowisko na Kadzielni. Zadanie miał niełatwe, bo na scenie było 900. uczestników, a do tego koordynacja muzyki, komputerowej scenografii, oświetlenia, zmieniających się bilbordów i innych efektów… Jestem pełen podziwu – zakończył Janusz.

           

            Andrzej podziękował Jurkowi za udostępnienie nam okolicznościowej gazety Na przełaj przez Frombork i śpiewnika Trzeba śpiewać Jarosława Lisieckiego, a Januszowi – Kieleckiej Gaze-ty Festiwalowej. Podkreślił, że także liczne środowiska organizują obchody aktualnych i histo-rycznych ważnych dla nich wydarzeń.

            Nawiązując do zbliżających się wyborów parlamentarnych, przewodniczący zaapelował o udział w nich oraz o głosowanie na kandydatów wywodzących się z ZHP. W naszym spotkaniu uczestniczyła, jak wiele razy wcześniej, harcmistrzyni Małgorzata Żuber-Zielicz, kandydująca do Sejmu z Warszawy.

            W 2023 roku czworo spośród powszechnie znanych, szanowanych i cenionych uczestników spotkań obchodziło 90. rocznicę urodzin. Podczas spotkania naczelniczka ZHP Martyna Kowacka wręczyła okolicznościowe dyplomy honorowe Witoldowi Glezmanowi i Hannie Strzale. Danuta Ciok i Ryszard Krassowski otrzymają dyplomy w najbliższym czasie.

            Siedemnaścioro spośród nas obchodziło w tym roku 80-lecie: Czesław Adamiuk, Ryszard Czapiewski, Krzysztof Długokęcki, Kazimierz Gugałka, Lidia Iwaniak, Tadeusz Jarząbek, Jan Kiełbowski, Gizela Korzycka, Adam Krzanowski, Teresa Latoszyńska-Podolak, Władysław Pawliszyn, Elżbieta Staniak-Rek, Barbara Szcześniak, Danuta Szczęsna, Halina Szymańska, Barbara Wyszyńs-ka i Krzysztof Żuk. Dla wszystkich przygotowano jubileuszowe portrety i listy gratulacyjne.

            W imieniu jubilatów podziękował i refleksjami podzielił się Witold Glezman.

            Naczelniczka Związku ciepło pozdrowiła uczestników Spotkania.

            Następnie przewodniczący przekazał obecnym pozdrowienia od przewodniczącego ZHP Krzysztofa Patera, a także od osób, które chciały być, ale z ważnych przyczyn nie mogły na spotkanie przyjechać. Prosili o to: Małgorzata Arendt, Ireneusz Borkowski, Danuta Czerny, Kazik Czyrnek, Adam Czetwertyński, Żenia Firkowicz, Zbyszek Gajewski, Ewa Gębala, Grażyna Goska, Krzysztof Grzebyk, Krzysztof Jabłoński, Ewa Jóźwiak, Ala Kopańska, Danuta Kossobudzka, Janusz M. Kowalski, Jerzy Kowalski, Helmut Kropidłowski, Małgorzata Kuśmierczyk, Kazimierz Lenarczyk, Krzysztof Łabno-Korczyński, Adam Massalski, Wiesław Maślanka, Krystyna Matysiak, Andrzej Nowaczyński, Danuta Parys-Siodelska, Krzysztof Piotrowicz, Henryk Pytlik, Andrzej Rembalski, Wojtek Rozwadowski, Jerzy Sokołowski, Marian Stalka, Jadwiga Stasiak, Jan Szynkiewicz, Joanna Wielgat, Andrzej Włodarski, Anna Zatoń i Maciej Zborowski. Andrzej odczytał także listy, które do uczestników spotkania napisali: były naczelnik ZHP Wiktor Kinecki, zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie z podpisami honorowej prezes Danuty Noszki-Leśniewskiej i prezesa Stanisława Piaseckiego oraz instruktorki i instruktorzy dawnej Chorągwi Kaliskiej: Maria Jankowska, Jadwiga Kamińska, Jadwiga Kaźmierczak-Baszczyk, Józef Kozan, Zbigniew Magaj i Krzysztofa Skop.

            Andrzej Ornat poinformował, że Henryk Pytlik, jeden z założycieli Komitetu Organizacyjnego Spotkań po Latach, zrezygnował z dalszego w nim członkostwa, a do komitetu dołączyła Hanka Ciesielska.

            Na zakończenie przewodniczący serdecznie podziękował w naszym imieniu Ireneuszowi Borkowskiemu, Kazimierzowi Gugałce i Jackowi Piechocie za istotny wkład w pokrycie kosztów spotkania.

            Atmosferę spotkania wspierali harcerskimi piosenkami – jak co roku – Krzysztof Jakubiec i Zbyszek Piasecki.

            Poza zwyczajowym przebiegiem spotkania wystąpili Czesław Adamiuk i Kazimierz Kostecki. W imieniu swoim i Gizeli Korzyckiej przekazali Andrzejowi Ornatowi „złotą lilijkę” jako wyraz podziękowania za przewodniczenie od dwudziestu jeden lat organizowaniu Harcerskich Spotkań po Latach, oraz bukiet kwiatów Stanisławowi Puchale ze słowami uznania za opracowanie, wydanie drukiem (w 2014 roku) i uzupełnianie przez dalsze lata Pocztu harcmistrzyń i harcmistrzów.

 

            XIX spotkanie zakończyło się, jak co roku, w kręgu splecionych rąk. Żegnaliśmy się z nadzieją, że zobaczymy się wszyscy na XX Spotkaniu, we wrześniu 2024 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                          Andrzej Nowicki

w listopadzie  2023 roku

Srebrna Góra

Kolejny pracowity dzień w naszym archiwum.Kolejne spisane artefakty.Dużo ciekawej pracy...
22. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Dziękuję dh.Marylko!

Dzisiaj moje zbiory wzbogaciły dary od dh.Marylki Stacewicz- jednej z...
21. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Zbieram do encyklopedii na dobry początek

           Drodzy czytelnicy- instruktorzy czynni i instruktorzy seniorzy Karkonoskiego Hufca...
12. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Początek instruktorskiej encyklopedii naszego Hufca! cd

         Drodzy czytelnicy- instruktorzy czynni i instruktorzy seniorzy Karkonoskiego Hufca...
12. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Dh Krystyna i Dh.Kazimierz cd.

Tak jak obiecałem tak też robię.Poniżej kolejne artefakty rodziny Truszczyńskich.Zbiór...
06. 05. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Artefakty ze zbiorów hm.Pl Krystyny Truszczyńskiej

Wczoraj wieczorem zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spotkałem się z córką  ...
22. 04. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Pamiętamy o Was

Zbliżają się kolejne ważne święta- czas zadumy,rodzinnych spotkań czas radości...
28. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecała i dotrzymała!

Dzisiaj pocztą Polską dotarła do mnie wspaniała przesyłka od dh.hm...
09. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Boguś jesteś wielki!

Dzisiaj siedzibę Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP odwiedził hm Bogdan...
06. 03. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1984 do 1989 i co dalej

  Praca wre i kolejne fotki z kolekcji dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

1983 w obiektywie 14 stki!

    Tak jak obiecałem kolejne fotki ofiarowane przez dh.hm Mariusza Kokotowskiego...
25. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kokotowscy w akcji!

Dzisiaj podczas spotkania w hufcu z okazji dnia myśli braterskiej ...
24. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Nasze artefakty cd!

W naszym archiwum praca wre.Poniżej komplet zebranych dokumentów - artefaktów...
05. 02. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne artefakty do naszych zbiorów

  Do zbiorów Komisji Historycznej Karkonoskiego Hufca ZHP na moje ręce...
18. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Instruktorskie kolędowanie !

W czwartek w siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP odbyło się wspólne...
12. 01. 2024 Andrzej Gawłowski
Read more

Czas na życzenia i zaproszenia

Moi drodzy zuchowie harcerze instruktorzy oraz byli instruktorzy: życzę wam...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Moje trzy drogi do harcerstwa

 No i stało się:dh,Andrzej Bira obiecał i dotrzymał słowa.Napisał o...
30. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Zdrowych świąt i nie tylko!

Jako że święta tuż tuż należy przesłać życzenia i mamy...
15. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Przyniesione w plecaku!

6 grudnia o godz.12.00 w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze...
11. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Kolejne dary od dh.Danuty Szczęsnej

Ostatnio otrzymałem pocztą kolejną ciekawą przesyłkę od dh.Danuty Szczęsnej.   Serdeczne...
03. 12. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

XIX Harcerskie Spotkania po Latach ,2023

Tak jak obiecałem poniżej prezentuję wam relację  z XIX Harcerskie...
13. 11. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Otrzymałem kolejną pocztę od dh.Danusi!

Kolejna przesyłka od dh. Danuty Szczęsnej.Bardzo ciekawe materiały do pracy...
12. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Obiecana kronika od dh.Uli Gałęskiej

   Tak jak obiecałem poniżej kronika do naszych zbiorów.Warto poglądać a...
09. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Ciekawy podarek od hm.Ireny Ciepłej

Dziasiaj otrzymałem od dh.hm Ireny Kaźmierczyk Ciepłej wspaniałą kronikę drużyny...
09. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Bardzo ciekawe artefakty do mojej kolekcji

  Dzisiaj na zaproszenie dh.hm.PL Urszuli Gałęskiej byłem w malowniczej chatce...
04. 10. 2023 Andrzej Gawłowski
Read more

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.